Studijní pobyty studentů

I. Dokumenty ke stažení

 • Seznam inter-institucionálních smluv pro ak. rok 2018/19
 • Kvalifikační podmínky
 • Application Form
 • Learning Agreement for Studies (Studijní smlouva)
 • Changes to Learning Agreement
 • Confirmation of Erasmus+ Study Period
 • Žádost o speciální grant pro studenty se specifickými potřebami
 • Žádost o navýšení fin. podpory ze socioekonomických důvodů
 • Výše finanční podpory do jednotlivých zemí (2018/19)
 • Text účastnické smlouvy
 • Kalkulačka doby pobytu
 • Erasmus Charta studenta

II. Kvalifikační podmínky + harmonogram výběrových řízení

 • Kvalifikační podmínky účasti na studentské mobilitě naleznete zde.
 • Výběrové řízení pro zimní semestr se koná v lednu daného kalendářního roku
 • Výběrové řízení pro letní semestr se koná v říjnu předchozího kalendářního roku.
 • Pravidla a požadavky výběrového řízení nalezente zde.

III. Postup krok za krokem

Před výjezdem na mobilitu

ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ

 • odešle na hostující instituci oficiální potvrzení nominace studenta

STUDENT

 • získá akceptační dopis od hostitelské VŠ (detailní postup a náležitosti zde)
 • sestaví Studijní smlouvu (Learning Agreement) na formuláři VŠKK, zajistí podpis obou zúčastněných institucí, v minimální kreditové hodnotě dle Pravidel pro studijní pobyty Erasmus+ a Směrnice rektora č. 1/2017.
 • zajistí si včasný zápis do akademického roku ročníku, v němž má studijní pobyt realizovat.
 • navštíví Zahraniční oddělení VŠKK za účelem podepsání účastnické smlouvy.
 • vyplní online vstupní test z jazyka pobytu uvedeného ve studijní smlouvě v systému Online Linguistic Support (OLS)

 

Během pobytu

STUDENT

 • v případě změn ve studijní smlouvě:
  • tyto do 30 dní od zahájení pobytu vyřídí písemně prostřednictvím formuláře Changes to Learning Agreement
  • nebo ve stejném termínu ohlásí mailem Zahraničnímu i Studijnímu oddělení, že změny neproběhly
 • vyplní online závěrečný test z jazyka v systému OLS bez zbytečného odkladu po automatické výzvě cca v polovině posledního měsíce pobytu
 • bezprostředně před odjezdem vyžádá od hostující instituce originál Potvrzení o délce studijního pobytu (Confirmation of Erasmus+ Study Period)

 

Po návratu

STUDENT

 • odevzdá na Zahraniční oddělení VŠKK do 15 dní originál Potvrzení o délce studijního pobytu v zahraničí (Confirmation of Erasmus+ study period) – rozhodující pro určení výše grantu, příp. vrácení odpovídající částky. V datech určujících začátek a konec pobytu nesmí být přepisováno ani škrtáno.
 • odevzdá výpis známek (Transcript of Records/Datenabschrift/Relevé de notes) tzn. přehledu dosažených výsledků na zahraniční instituci v termínu do 45 dní po skončení studijního pobytu, a to:
  • originál na Studijní oddělení VŠKK
  • kopii na Zahraniční oddělení VŠKK
   • je nutná shoda ToR s Learning Agreementem a jeho změnami, v případě nesrovnalosti dodatečné doložení jen navštěvovaných/nedokončených kurzů, příp. ekvivalentní vysvětlení
 • vyplní závěrečnou zprávu (EU Survey), k čemuž obdrží výzvu na kontaktní e-mail a to do 15 dní od doručení výzvy
 • podá žádost o uznání výsledků zahraničního studia do 30 dní od získání výpisu známek

 

ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ

 • vyřídí žádost o uznání dle Směrnice rektora č. 1/2017 a vydá Potvrzení o uznání části vzdělání absolovovaného v zahraničí (Proof of Recognition)

 

IV. Financování pobytu

STUDENT

 • obdrží na základě podepsané účastnické smlouvy na dobu svého pobytu finanční podporu pro realizaci mobility dle paušálních sazeb pro cílovou zemi
 • Přesnou výši přidělené finanční podpory lze vypočítat pomocí kalkulačky délky pobytu a grantu
 • Finanční podpora je pouze příspěvkem a ve většině případů nepokryje veškeré náklady – předpokládá se finanční spoluúčast student

V. Další příspěvky

 • STUDENTI SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI
  • mohou požádat prostřednictvím institucionálního koordinátora programu Erasmus+ o příspěvek na zvýšené náklady z důvodu svých specifických potřeb, zejména těžkého handicapu.

  • bližší informace v Pravidlech pro studentskou mobilitu a v Žádosti o speciální grant pro studenty se specifikými potřebami.

 • STUDENTI ZE SOCIOEKONOMICKY ZNEVÝHODNĚNÉHO PROSTŘEDÍ
  • mohou požádat prostřednictvím institucionálního koordinátora programu Erasmus+ o navýšení paušální sazby dle Pravidel pro studentskou mobilitu vyplněním Žádosti o navýšení finanční podpory z důvodu socioekonomického znevýhodnění.

 

VI. Často kladené otázky

 

VII. Užitečné odkazy

Back to specializations
Choose from our other specializations