Sborník 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
současný epidemiologický stav a opatření hygienické služby ve věci boje s koronovairem, měnící se podmínky pro činnost vysokých škol, nám bohužel neumožňují uskutečnit druhý ročník mezinárodní vědecké konference KREATIVNÍ STRATEGIE – STRATEGIE KREATIVITY / KOSMICKÉ VÍRY V MEDIÁLNÍCH GALAXIÍCH prezenční formou.

Rádi bychom ale umožnili všem, kteří již pracovali či pracují na svých konferenčních příspěvcích, aby své odborné stati publikovali ve sborníku, který zcela jistě vydáme. Zachováme základní členění původně plánovaných sekcí a rovněž možnost publikovat v anglické verzi sborníku nebo ve verzi česko/slovenské. Loňský sborník jsme zaslali k indexaci ve WoS (Web of Science), zatím ale nemáme informaci, že naše dílo bylo přijato a zařazeno do databáze. Samozřejmě, že to letos zkusíme opět; je pochopitelné, že se zřejmě nepodaří získat záznam WoS hned s prvním konferenčním sborníkem.

Sborník 2020 bude členěn do těchto tematických kapitol:
1. NOVÁ STRUKTURA MASMEDIÁLNÍHO SVĚTA PO NÁSTUPU INTERNETU
Texty by měly postihnout zásadní změny ve struktuře masmédií v Česku, na Slovensku a ve světě po roce 1990, sledovat vývoj struktury masových médií a rozvojové trendy internetové komunikace v návaznosti na svět marketingové komunikace v globálním pohledu celé společnosti. Posoudit vnitřní strukturální změny jednotlivých mediatypů a hledat příčiny těchto změn jak z hlediska kvality proměny, tak samozřejmě kvantity informačních zdrojů.

2. KOMUNIKACE NA MÍSTĚ PRODEJE A JEJÍ SPECIFICKÁ MÉDIA
Příspěvky by měly doložit stále rostoucí význam POP a POS komunikace v návaznosti na výzkumná zjištění potvrzující fakt, že cca 80 % nákupních rozhodnutí vzniká na místě prodeje a že zcela zásadním faktorem nákupního chování je zákaznická zkušenost. Autoři by v této kapitole měli zkoumat kvalitativní proměny specifických médií a aktivit místa prodeje, zabývat se psychologií vlivu POP a POS komunikačních prostředků v rovině racionální a emocionální informace. Posoudit souvislosti, návaznosti a synergie mezi informačním vlivem masmediální reklamy a marketingové komunikace na místě prodeje.

3. VÝSTAVY A VELETRHY, EVENTY – U KONCE S DECHEM, NEBO V DYNAMICKÉM POHYBU?
Cílem této kapitoly bude postihnout širokou paletu nástrojů kontaktních forem marketingové komunikace s koncentrací na eventy a veletrhy a výstavy. Soudíme, že by bylo užitečné formulovat nové paradigma postavení veletrhů a výstav ve struktuře komunikačních nástrojů marketingové komunikace, promítnout nové komunikační trendy do formy a obsahu veletrhů a výstav. Součástí badatelského zaměření příspěvků bude také řada otázek souvisejících s propagací veletrhů a výstav v cílových skupinách, specifika veletržní a výstavní komunikace na trhu B2B a B2C, výzkumy efektivnosti. Pozornost sekce bude věnována eventům v jejich nejrůznějších projevech a formách, včetně charakteristik specializovaných eventových agentur, místa a poslání eventů, typologii, efektivnosti vlivu v návaznosti na celek marketingové komunikace.

4. NOVÁ ROLE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR VŠECH TYPŮ V  DYNAMICE SPOLEČENSKÝCH ZMĚN
Současná teorie marketingové komunikace nevěnuje příliš mnoho soustředěné pozornosti komunikačním agenturám. Ambicí autorů v této kapitole by mělo být zhodnocení nových trendů v agenturním světě, věnovat pozornost agenturám typu full servise i specializovaným komunikačním agenturám, kreativním kancelářím atd. Důležité je současný deficit alespoň částečně napravit a posoudit, jaké vztahy jsou nastoleny ve vazbě klient – agentura / agentura – klient. Najít vztahové průsečíky souladu i neladu, pojmenovat hlavní změny, ke kterým v důsledku nových poměrů v komunikačním světě dochází i z hlediska změn ve struktuře agentur, hledat zdroje vzniku nových typů agentur, zabývat se vztahem agentur a médií atd.

5. SOUČASNÉ OTÁZKY STRATEGIE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE – DOKTORANDSKÉ PŘÍSPĚVKY
Tato kapitola otevírá konferenční a publikační možnosti doktorandům, jejichž práce se zabývají marketingovou a masmediální komunikací. Tematické zaměření konferenčních příspěvků má jedinou podmínku – musí se týkat komerční či nekomerční marketingové komunikace.

Základní informace o podobě příspěvku do sborníku

Maximální rozsah psaného textu 10 stran rukopisu (18 000 znaků včetně mezer) + literatura. Pokyny platí pro anglickou, českou a slovenskou verzi sborníku.

 • Font – Times New Roman
 • Velikost – 12 bodů
 • Řádkování – 1,15
 • Okraje – zleva 2,5 cm, zprava 2 cm

Celková úprava příspěvku

 • Název příspěvku: na střed, bold KAPITÁLKY – vel. 14 bodů
 • Jméno a příjmení autora: 14 bodů, kurzíva, obyč
 • Abstract in English: max. 10 řádek, řádkování 1, vel. 12 bodů
 • Abstrakt v češtině: max. 10 řádek, řádkování 1, velikost 12 bodů
 • Key words in English: maximálně 10 slov, velikost 12 bodů
 • Key words v češtině / slovenštině: maximálně 10 slov, velikost 12 bodů
 • Název kapitol: 14 bodů, tučně
 • Text příspěvku: 12 bodů, řádkování 1,15
 • Bibliografie: respektuje citační pravidla – viz odkaz zde
 • Kontaktní údaje:
  – Jméno a příjmení autora – autorů, s akademickými tituly
  – Název a adresa pracoviště autora
  – E-mail autora
  Příspěvky v obou typech sborníků budou podrobeny klasickému recenznímu slepému posouzení 2 recenzenty.
  Stejně jako v 1. ročníku konference, organizátoři vyvinou maximální úsilí, aby byla anglická verze sborníku indexována ve Web of Science.
  Za jazykovou a odbornou úroveň anglické, slovenské či české verze textu nese
  plnou odpovědnost autor.

Základní termíny:

 • Zaslání závazné přihlášky příspěvku do sborníku 12. 10. 2020
 • Zaplacení sborníku 19. 10. 2020
 • Uzávěrka pro zaslání příspěvku 16. 11. 2020
 • Rozeslání sborníku autorům Leden 2021
Přihláška příspěvku zde

Příspěvky zasílejte na adresu pavlud@www.praguecom.com

Úhrada nákladů na sborník

Poplatek je určen na úhradu nákladů na sazbu textu, grafickou úpravu, dvojité slepé, posouzení recenzenty, vydání CD verze sborníku, rozeslání autorům.

Anglická verze sborníku – poplatek za vydání příspěvku v anglické verzi sborníku je stanoven ve výši 400 Kč – ekvivalent 15 €
Slovenská/česká verze sborníku – poplatek za vydání příspěvku v této verzi sborníku je stanoven ve výši 300 Kč – ekvivalent 12 €

Úhradu proveďte prosím do 19. 10. 2020
na číslo účtu v Kč / €: 346957010/5500
Děkujeme.

Jsme pevně přesvědčeni, že se nám společnými silami podaří tento sborník připravit a vydat. Těším se na spolupráci s vámi, která vždy vedla k výborným výsledkům. Věřím, že v dubnu 2021 se osobně setkáme na 3. ročníku mezinárodní konference KREATIVNÍ STRATEGIE – STRATEGIE KREATIVITY / SPECIFIKA KOMUNIKACE PODPORY PRODEJE

V Praze 2020-09-01
prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
Rektor VŠKK

Back to specializations
Choose from our other specializations